Obeležavanje trotineta

26.04.2024.

U skladu sa novim odredbama ZOBS koje definišu laka električna vozila i način upotrebe ovih vozila, usvojen je i Pravilnik o načinu izdavanja, vođenju evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila čime je zaokružen zakonom predviđeni sistem upotrebe tortineta na našim putevima.

Laka električna vozila ne podležu registraciji motornih vozila, već je zakonom predviđeno njihovo obeležavanje, a način vođenja evidencije i obeležavanja definisan upravo usvojenim Pravilnikom.

Obeležavanjam i evidencijom ovih vozila omogućiće se poštovanje odredbi u vezi sa propisanim tehničkim karakteritikama vozila i konačno utvrditi broj e-trotineta koji su u upotrebi u Srbiji.

Pravilnikom je propisano da sva laka električna vozila moraju imati nalepnicu, koja je ujedno i potvrda ispunjenja zakonom propisanih tehničkih uslova.

Obaveza posedovanja nalepnice, koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, stupa na snagu 15. juna, dok vlasnici ovih vozila od sredine aprila meseca mogu podneti zahtev za njeno izdavanje.

Nalepnica je trajna, a u slučaju oštećenja ili uništenja, na zahtev imaoca može se izdati nova.

Dokumentacija potrebna za izdavanje nalepnice:

1. Zahtev uz koji se prilaže i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila

2. Popunjena i potpisana Izjava, na propisanom obrascu

3. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica

4. Dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice (izvod, uplatnica)

Zahtev i izjavu za izdavanje nalepnice na propisanim obrascima, kao i instrukcije za plaćanje može se preuzeti na internet stranici Agencije za bezbednost saobraćaja.

Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima sa spiska mesta za podnošenje zahteva, koji obuhvata spisak od 80 gradova i opština, odnosno preko 150 predajnih mesta AMSS.

Vlasnici trotineta koji nemaju ili su izgubili tehničku dokumentaciju mogu da se obrate uvozncima, dilerima i distributerima od kojih su pribavili vozilo ili se mogu obratiti AMSS putem mail-a trotineti@amss-cmv.co.rs ili telefonom na broj 1987.

Vozači trotineta će od 15. juna smeti da upravljaju svojim lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu ukoliko na vozilu imaju postavljenu nalepnicu iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

foto:Pravilnik  Izvor: Paragraflex

Udruženje „Urban.log“